ಕ್ರ.ಸಂ. ಒಟ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ  ಒಟ್ಟು ಸದಸ್ಯತ್ವ ಸಂಖ್ಯೆ  ದಿನನಿತ್ಯ ಗ್ರಂ.ಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಎರವಲು ಪಡೆಯುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ  ಒಟ್ಟು ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ (ವರ್ಷಕ್ಕೆ)  ಒಟ್ಟು ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ (ವರ್ಷಕ್ಕೆ) 
(1) 163.42 83.28 82.18 15.50 50.49 60.69
ಶಾಖಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.30 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8.00ರವರೆಗೆ
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.30 ರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00ರವರೆಗೆ
ಸಾಯಂಕಾಲ 4.00 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8.00ರವರೆಗೆ
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.30 ರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ
11.00ರವರೆಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 4.00 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 7.00ರವರೆಗೆ
ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ, ಎರಡನೇ ಮಂಗಳವಾರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದ ರಜಾದಿನಗಳು.